Fra Bra til Bedre tjenester

Samtaler
Individuelt tilpasset samtaler for enkeltpersoner.
Individuelle samtaler 800,- (60 min)
Samtale med unge under 18 år 500,- (60 min)
Pakkepris etter avtale.

Parsamtaler
Individuelt tilpasset samtaler med par.
Parsamtaler 950,- (90 min)
Pakkepris etter avtale.

Familesamtaler
Samtaler med mål om å løse konflikter i familien.
Pris etter avtale.

Samlivskurs
Bufferkurs for par alene eller i gruppe.
Godt Samliv kurs for par som får sitt første barn sammen. Kurset foregår i gruppe.

Kurs i Bekrymringsmestring
Kurs i å mestre bekymringer, stress, angst og depresjon.
Kurset gjennomføres i mindre grupper. (8 - 12 personer) 
Enkeltemner kan benyttes i individuelle samtaler.

Godt Samliv
Et kurs for par som venter sitt første barn.

Hold meg®, slipp meg
Et forebyggende tilbud som støtter tenåringsfamilien i omstillingsfasen mellom barn og ungdom. 

Fra avhengighet til kontroll - sammen
"Fra avhengighet til kontroll - sammen" er et kurs for deg som er spilleavhengig og deg som pårørende.

Oppdrag
Tilpassede oppdrag fra offentlige instanser. F.eks. samvær med tilsyn og foreldreveiledning.

Digitale tjenester
Alle våre tjenester tilbys også digitalt. Vi benytter Zoom, som er en kryptert videotjeneste. For å benytte videotjenesten kreves det PC eller Mac med webkamera og mikrofon. Nyere telefoner eller nettbrett kan også benyttes. Videre kreves det bredbåndslinje, eventuelt mobilt bredbånd. 
Ved å benytte våre digitale tjenester vil du motta informasjon pr epost vedrørende oppkobling. 

 Et kurs for deg med stress, engstelse og bekymringer, som ønsker hjelp til en mer avslappet hverdag.

 

Idé og utvikling

Kurs i Bekymringsmestring ble utviklet i 2015 av psykologene Serina Vorland og Eirik Jørgensen Sollie. Serina arbeidet da som psykolog i Haugesund kommune, og opplevde at behovet for hjelp knyttet til angst og stressrelaterte plager var langt større enn hva den kommunale
psykiske helsetjenesten kunne dekke gjennom å tilby individualterapi. Ønsket om å kunne hjelpe flere med denne typen vansker på én gang dukket dermed opp, og slik ble Kurs i Bekymringsmestring til.

Bekymringsmestringskurset bygger på prinsipper fra blant annet metakognitiv terapi, mindfullnessbaserte terapier og emosjonsfokusert terapi.

Resultatene og tilbakemeldingene er svært gode. Deltakerne viser betydelig nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer og depresjonssymptomer etter fullført kurs, målt ved bruk av standardiserte kartleggingsverktøy. De kvalitative tilbakemeldingene deltagerne
gir er også svært gode, hvor mange forteller om betydelige endringer i hvordan de har det, og at de har fått en mer avslappet hverdag.

Kurset har spredt seg til ulike deler av landet. Det brukes i kommunale psykiske helsetjenester, i skole- og studenthelsetjenester, ved ulike DPS, i tverrfaglig spesialisert rusmiddelavhengighets behandling, for arbeidssøkere i NAV, i privat regi av helsepersonell som driver for seg selv og psykologer.

Passer kurset for deg?

Er du plaget av stress, vedvarende angst og bekymringer?

Opplever du at din angst og bekymringsaktivitet går ut over din livskvalitet og daglige fungering?

Opplever du noen av følgende plager: vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, brystsmerter, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen eller søvnvansker?

Hvem passer kurset ikke for?

Kurset passer ikke for personer som ikke forstår norsk muntlig og skriftlig. 

Kurset passer ikke for personer som har store vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon, og som dermed vil ha vansker med å følge undervisningen. 

Kurset passer ikke for personer med en betydelig svekket kognitiv fungering eller et evnenivå under normalområdet.  

Kurset kan ikke erstatte individuell oppfølging for personer som er suicidale (som har hyppige tanker eller planer om å skade seg selv eller ta sitt eget liv). 

Kurset passer ikke for personer som har en pågående psykoseproblematikk. 

Er du usikker på om kurset passer for deg, ta kontakt.

Om kurset

På Kurs i Bekymringsmestring vil vi gjennom 9 undervisningssamlinger gå gjennom flere ulike temaer som vil være nyttige for å håndtere angst og bekymringer på mer hensiktsmessige måter. Temaer knyttet til tanker, følelser og kroppen er en del av kurset.

Hver samling vil vare i 2,5 time. Samling 10 vil være en oppfølgingsgang etter noen uker.

Det er forventet at du som deltaker, arbeider med oppgaver mellom undervisningssamlingene.

Kurset er lagt opp slik at du som deltakere ikke behøver å utlevere deg selv eller snakke i plenum.

Bufferkurs for par

Et kurs for par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd
at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg ...

 

 

Oppstart og utvikling

Bufferkurset er utviklet av psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen. Første utgave i 2007 var delvis finansiert av Bufdir, og det aller første bufferkurset ble holdt ved Familievernkontoret i Follo. Pilotkurset hadde for øvrig fire par og fire kursledere! I 2008 ble kurslederheftet utviklet, og fra 2009 er det blitt holdt jevnlige kurslederkurs.

I 2015 laget journalist Marthe Sveberg en liten TV-serie om bufferkurset, med seg selv og partneren som kursdeltakere og psykolog Kaja Betin som kursleder. Episodene gikk som føljetong på Aftenposten TV i sommerferien samme år og ligger fortsatt fritt tilgjengelige på nettstedet folkom.no. Fra 2018 tok den samme Kaja over driften av bufferkurset.

Ved inngangen til 2020 hadde godt over 500 høyt kvalifiserte fagfolk gjennomgått kurslederopplæring, og tusenvis av par har møtt bufferkursstoffet i kurs- eller terapisammenheng.

Idé, kjennetegn og målgruppe

Ideen til bufferkurset sprang ut av familievernets behov for terapeutiske verktøy og kursopplegg for par som hadde vært på andre samlivskurs, men som fortalte at de ikke klarte å bruke kommunikasjonsteknikkene de hadde lært der, fordi følelsene tok over.

Hovedfundamentet i fagstoffet er John Gottmans grunnforskning på parforhold, men også Sue Johnsons nybrottsarbeid og forskning på parterapi, Barry McCarthys forskning på seksualitet i varige parforhold og Gary Chapmans beskrivelser av kjærlighetsspråk er viktige bestanddeler. Ett av kursets høyest verdsatte verktøy – Innrømmelsesskjema for par – er utviklet av den norske psykologen Lena Kristin Hole.

Bufferkurset er et kurs som er spesielt beregnet på par som opplever konflikter og/eller vedvarende irritasjoner i parforholdet. Kurset er integrativt og har fra oppstarten av vært i relativt kontinuerlig utvikling, inspirert av kunnskapsutvikling innen fagfeltet og tilbakemeldinger fra kursledere og kursdeltakere. Ett kjennetegn ved kurset som mange kursledere og kursdeltakere setter pris på, er at kurslederne har en viss frihet til å tilpasse kursene til egen spesialkompetanse og til de aktuelle kursdeltakernes behov. Når kurslederne er høyt kvalifiserte i utgangspunktet, er dette som regel en fordel. Det betyr at ingen bufferkurs er helt like, men det betyr også at hvert kurs har potensial til å gi maksimalt utbytte, gitt kombinasjonen av de aktuelle kurslederne og kursdeltakerne. Forutsetningen for at slik skreddersøm skal lykkes, er likevel at kurslederne bruker de obligatoriske evalueringsskjemaene aktivt underveis.

Gangen i kurset

Bufferkurset er bygd opp over fem kapitler. Vanligvis brukes tre timer på hvert kapittel; enten fordelt på to dager eller fem ukentlige møter. Gangen i kurset er som følger:

1. kapittel: Hva skaper gode parforhold? Første gang er målet å få kjennskap til hva forskning kan fortelle om hva som skaper og opprettholder gode parforhold, og å få litt trening i sentrale parferdigheter. Kursdeltakerne får innblikk i tre grunnleggende, parstyrkende vaner – såkalte kjærestevaner – som brukt jevnlig over tid bygger tillit og tabbekvote i forholdet.

2. kapittel: Følelser og seksualitet. Kurslederne gir en kort innføring i hva følelser er og ikke er, og i hvordan de kan håndteres. Parene får mulighet til å bli kjent med sin egen og partnerens læringshistorie når det gjelder følelser – hvilke følelsesfilosofier de har erfaring med. Deretter skifter temaet til seksualitet. Kursdeltakerne får innføring i hvordan de kan ivareta et godt sexliv over år, ved å ha et bredt repertoar av muligheter for fysisk nærhet, og ved å bli kjent med noen eksempler på mekanismer som kan hindre nytelse og lyst.

3. kapittel: Konfliktdansen. Kapittel tre gir en grunnleggende innføring i emosjonsfokusert parterapeutisk tenkning, og parene får utforske en eller to av sine egne typiske konfliktmønstre. Poenget i dette kapitlet er ikke å diskutere innholdet i konfliktene, men hvilke væremåter eller roller som gjentar seg fra gang til gang. Siste del av kapittel tre handler om å ta vare på parforholdet over tid.

4. kapittel: Forskjellene mellom oss. Her tar vi tyren ved hornene og begynner å arbeide med innholdet i irritasjoner og konflikter som har gjentatt seg i årevis, og som for de fleste er temmelig ubehagelig å skulle nærme seg. Deltakerne får innføring i ett av de mest brukte verktøyene fra bufferkurset – tuftesamtalen – som gir mulighet til å oppdage de ukjente og dypereliggende drømmene og forskjellene bak konflikten. Dette er for mange starten på en prosess der det som før var fastlåst konfliktstoff, kan bli kilde til nærhet og gjensidig forståelse.

5. kapittel: Å komme på bølgelengde igjen. Ringen sluttes ved at vi gjennomgår hvordan vi kan vise kjærlighet på mest mulig virkningsfull måte, gjennom å bli kjent med partnerens kjærlighetsspråk. Vi tematiserer også ulike former for tilgivelse, og kursdeltakerne får mulighet til å innrømme noen av sine feil for partneren. Mange har på sluttevalueringen framhevet den avsluttende innrømmelsesøvelsen som kursets høydepunkt!

En del kursledere prøver også å få til å arrangere en oppfølgingsgang tre til seks måneder etter kursets avslutning.

"Godt samliv"

Et kurs for par som venter sitt førstebarn. Kurset egner seg for par som får sitt første fellesbarn, adoptivforeldre og fosterforeldre.
Kurset er gratis.

 

 

Bakgrunn og mål

Det er en politisk målsetning at alle førstegangsforeldre skal få tilbud om gratis samlivskurs. Bufdir har revidert parkurset Godt Samliv spesifikt rettet mot førstegangsforeldre. Et godkjent kurs forutsetter at kursledere er sertifisert i den nye reviderte utgaven av «Godt samliv».

Familievernkontor i regi av Bufdir tilbyr kursholdere og opplæring til kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner og andre som har som målsetting å støtte opp om familie- og parforhold.

Familievernet har som mål å lære opp kvalifiserte kursholdere. Dette for at kommunene og øvrige kursarrangører på sikt kan sikre gode og likeverdige tjenester. På den måten kan vi også best bidra til å nå målsetningen om et tilbud om «Godt samliv» til alle førstegangsforeldre.

Hensikt, form og innhold i «Godt samliv»

Kurset arrangeres i sin helhet fortrinnsvis i løpet av andre trimester av svangerskapet. Målet med kurset er å styrke parforholdet. Mye er nytt for førstegangsforeldre og kurset skal gi foreldre støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen. Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Det krever innsats å være både kjærester og samarbeidspartnere under småbarnsperioden.

Gangen i kurset

Kurset er delt inn i fire kursdeler med følgende tema:

1. Vårt parforhold: Fra par til familie
   a. Behov for kontakt, tilknytning og en trygg havn
   b. Hva er egentlig kjærlighet?
   c. Parforholdet endres når barnet kommer

2. Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
   a. Å være på nett
   b. Snakk ut fra deg selv
   c. På besøk i hverandres land
   d. Empatisk lytting
   e. Bagasjen vår
   f. Lær hverandres kjærlighetsspråk

3. Krangel og konfikt: Hvordan håndtere det?
   a. Når det blir vanskelig
   b. Konfliktdansen
   c. Faresignaler
   d. Time-out
   e. Følelsesregulering
   f. Tale-lytte-teknikk
   g. Reparasjoner i samlivet – tilgivelsens kunst

4. Den store forandringen fra par til familie
   a. Tid, søvn og seksualitet utfordres
   b. De vanskelige følelsene
   c. Forventninger til hverandre
   d. Hjertevaner
   e. Anerkjennelse

Hold meg®, slipp meg for tenåringsfamilier

“Hold meg®, slipp meg” er et forebyggende tilbud som støtter tenåringsfamilien i omstillingsfasen mellom barn og ungdom.

 

 

Om kurset

“Hold meg®, slipp meg” er et nytt kurstilbud for tenåringsfamilier over 4 kvelder, som baserer seg på ideen om at trygg tilknytning mellom familiemedlemmer alltid er mulig, også gjennom den stormfulle tenåringstiden. Både som omsorgsgivere og som ledere av familien, fungerer foreldre bedre når de er trygge på sin rolle som solid «base» for familiemedlemmene – også når tenåringene vil «rive seg løs».

Det er et interaktivt kursopplegg som bygger på en tilknytningsbasert relasjonsforståelse og emosjonsfokusert terapi (EFT).
Konseptet er evidensbasert og utviklet av Dr. Sue Johnson.
Det baserer seg på nyere forskning og kunnskap om nevrologiske endringer i ungdoms-hjernen, som kaster nytt lys over mye av adferden tenåringsforeldre ofte må forholde seg til – for eks, risikotaking, mistrivsel på skolen, humørsvingninger, kjedsomhet og avisning av foreldre.

Tilbudet gis i mange land og i Norge er kurset tilpasset norske forhold med støtte fra Bufdir.
Kursopplegget gir familier en unik anledning til å finne ut av hvordan de bedre kan forstå hverandre, ta hensyn til og støtte hverandre.
Kurset er utviklet for å bidra til og styrke gjensidig tillit og kommunikasjon.

 • Kurset er et generelt forebyggende kurs som også kan tilpasses familier med deltidsforeldre, fosterfamilier, familier med ulike utfordringer.
 • Familiekurset gjennomføres i en periode på 4-5 uker der foreldre møtes til fire samlinger.
 • Kursleder møter tenåringen til et ungdomsintervju, og avtaler tilbakemelding til foreldrene.
 • Kurset avsluttes med tilbud om familiesamtale for styrking og utvikling av familiebåndene.

  Tilbakemeldinger fra foreldre som har deltatt på kurs:

  «Kurset har gitt meg teoretisk kunnskap om ungdomsutvikling og økt min
  bevissthet på min rolle som foreldre.....»


  «…Kurset har gitt meg selvtillit til å stå for mine valg og grenser.....(vi) har fått
  det roligere og bedre på hjemmebane»


  «Dette kurset burde vært obligatorisk for alle tenåringsforeldre...»

 • Fra avhengighet til kontroll - sammen

  Et kurs for deg som er spilleavhengig og deg som pårørende.

   

   

  Om kurset

  Kurset er et helt nytt kurskonsept hvor du som spilleavhengige får kunnskap og verktøy til å mestre avhengigheten, mens du som pårørende får kunnskap om det å være pårørende og verktøy til å få en bedre hverdag.

  For at dere sammen skal kunne mestre utfordringer og samtidig være en støtte for hverandre vil siste del av kurset gi kunnskap og verktøy dere kan bruke sammen.

  Vi har bygget opp kurset slik

  4 kurskvelder for deg som spilleavhengig hvor temaene vil være:

 • Avhengighet
 • Pårørendes situasjon
 • Håndtere følelser, f.eks. skyld, skam og dårlig samvittighet
 • Triggere og hvordan avhengigheten kan mestres
 • Forutse utfordringer
 • Mestringsplaner

 • Temaer i de 4 kurskveldene for deg som pårørende:

 • Pårørendes situasjon og belastningsskader
 • Avhengighet
 • Håndtere følelser, f.eks. skyld, skam og dårlig samvittighet
 • Faresignaler og verktøy til å mestre stress
 • Bekymringer og bekymringsmestring
 • Ta vare på deg selv
 • Påfyll av energi
 • Sosiale relasjoner

 • I de 2 siste kurskveldene skal du som er spilleavhengig og du som er pårørende sammen lære om og få erfaring i temaer som:

 • Sosial tilhørighet og tilknytning
 • Nettverk
 • Kommunikasjonsteknikker
 • Tillit og gjenoppbygging av tillit
 • Sammen finne veien videre
 • I kurset er det avsatt tid til å hjelpe dere. Det kan være temaer eller erfaringer som er for vanskelige å håndtere alene. Vi som kursholdere vil derfor underveis og etter kurset være tilgjengelig for nettverksmøter.

  Erfaringsmessig vet vi at det er vanskelig for mange spilleavhengige å fortelle sine nærmeste om sin avhengighet. Vi oppfordrer til å være ærlige om dine utfordringer og vi kan hjelpe deg hvis du trenger hjelp.

  Kursholdere er Tove Klepper og Jørn Madsen

  Kurset er finansiert av Helsedirektoratet og gratis for deltakere.

  Begrenset antall plasser.

  For spørsmål og påmelding kontakt oss på e-post post@frabratilbedre.no eller via Kontakt Oss skjemaet på nettsidene.

  Om oss

  Fra Bra til Bedre arbeider for at familier og enkelt mennesker skal håndtere utfordringer på en bedre måte og få en bedre hverdag. 

  Dette gjøres gjennom følgende aktiviteter:

 • Samtaler indivduelt og i par eller familie.
 • Holde kurs som er egnet til å mestre utfordringer.
 • Råd og veileding.
 •  

  Bilde av terapeut

  Tove Klepper - Terapeut og kursleder

  Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi og flere års tilleggsutdanning innen pedagogikk.

  Mange års arbeidserfaring innen atferdsfaglig sektor, psykisk helsevern og rusomsorg.
  Erfaring i terapeutisk arbeid med enkeltpersoner og par. Blant annet gjennom samlivskurs for par, parterapi og veiledning av foreldre. Har også erfaring i arbeid med pårørende og øvrig nettverk, deriblant samarbeid mellom foreldre som ikke bor sammen.

  Sertifisert kursleder i:
  Hold meg®, slipp meg
  Kurs i Bekymringsmestring,
  Bufferkurs – samlivskurs for par,
  Godt Samliv – samlivskurs for førstegangsforeldre,
  Bryt Voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold,
  Snakkemedbarn.no

  Logo for NFF
  Medlem av Norsk forening for familieterapi  Jørn Madsen - Kursleder og ko-terapeut

  Utdannet innen IT relaterte fag, prosjektledelse, filosofi og samfunnsfag. Flere års arbeidserfaring med ledelse- og personalansvar.

  Erfaring med råd og veiledning samt erfaring som ko-terapeut i par- og familiesamtaler.

  Sertifisert kursleder i:
  Hold meg®, slipp meg
  Kurs i Bekymringsmestring,
  Godt Samliv – samlivskurs for førstegangsforeldre

  Anne Cathrine Høvik - Kursleder

  Utdannet vernepleier med tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk.

  Sertifisert kursleder i:
  Godt Samliv - samlivskurs for førstegangsforeldre
  Snakkemedbarn.no
  COS - Circle of Security

  Våre lokaler

  Borgergata 32
  1767 Halden

  Vi holder til i trivelige lokaler i Halden sentrum. Lokalet ligger i 1. etg.

  Kontakt oss

  Vil du vite mer om tilbudet vårt, send oss en kort
  melding via kontaktskjemaet. Vi svarer, så raskt
  som mulig.

  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

  Kontakt oss

  Send oss en melding via dette skjemaet.

  Ikke oppgi sensitiv informasjon som diagnoser, fødselsnummer o.l.

  Kontakt oss

  E-post: kontakt@frabratilbedre.no
  Telefon: +47 919 24 082

  Org. nr: 926 460 676

  Vår adresse

  Borgergata 32
  1767 Halden


  Vi bruker informasjonskapsler (cookies)
  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Fra Bra til Bedre bruker informasjonskapsler til tre formål: Når du avlegger et besøk til datatilsynet.no installerer vi cookies som er nødvendig for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre.
  Bruk av cookies reguleres i ekomloven § 2-7b.